1- اطلاعات شخصی
2- سولبق تحصیلی و آموزشی
3- تجربیات شغلی
4- آشنایی به زبان انگلیسی

5- آشنایی با کامپیوتر، دوره های فنی و حرفه ای

6- نحوه همکاری