خدمات بیمه تامین اجتماعی

اخذ مفاصا حساب بیمه ای شرکت های پیمانکاری

بررسی و مشاوره قراردادهای کار و پیمانکاری

لایحه نویسی و حضور در جلسات هیات های بیمه ای