خدمات مالیاتی

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

تهیه و تنظیم صورت معاملات فصلی (گزارشات ماده 169 مکرر)

تحریر و پلمپ دفاتر قانونی

اخذ مفاصا حساب مالیاتی ماده 235