مشاوره مالیاتی

مشاوره مالیاتی در خصوص رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده و دفاعیات آن

مشاوره در خصوص نحوه انعقاد قرارداد ها با پرسنل و اشخاص دیگر از منظر مالیاتی و بیمه ای